Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку виконкому ШМР

Україна, 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул.  Садовий бульвар, 14


Залозна Наталія Михайлівна, начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Структура та контакти:

Телефонний довідник відділу бухгалтерського обліку виконкому ШМР, його структура

№ з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.РобочийтелефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської радиНачальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтерЗалозна Наталія Михайлівна (05449) 2-15-60buh-z33@ukr.netвул.Садовий бульвар, б.14, каб.33 м.Шостка,Сумської областіВиконком
Шосткинської міської ради
2Відділ  бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради
Головний спеціалістФролова Марина Федорівна (05449) 7-50-68buh-z33@ukr.netвул.Садовий бульвар, б.14, каб.32 м.Шостка,Сумської області
Виконком
Шосткинської міської ради
3Відділ  бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради
Головний спеціалістРоманова Ірина Михайлівна(05449) 7-50-68buh-z33@ukr.netвул.Садовий бульвар, б.14, каб.32 м.Шостка,Сумської області
Виконком
Шосткинської міської ради
4Відділ  бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради
Головний спеціалістТимченко Олена Вячеславівна(05449) 7-50-68buh-z33@ukr.netвул.Садовий бульвар, б.14, каб.32 м.Шостка,Сумської області
Виконком
Шосткинської міської ради
5
Відділ  бухгалтерського обліку
виконавчого комітету міської ради

Головний спеціаліст
Ребік Оксана Іванівна(05449) 7-50-68buh-z33@ukr.netвул.Садовий бульвар, б.14, каб.32 м.Шостка, Сумської областіВиконком Шосткинської міської ради

Нормативно-правові акти, якими керується в роботі відділ бухгалтерського обліку:

№ п/п Документ
1Конституція України
2Закон України «Про органи місцевого самоврядування в Україні»
3Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
4Закон України «Про звернення громадян»
5Закон України «Про доступ до публічної інформації»
6Положення про відділ бухгалтерського обліку

Положення

про відділ бухгалтерського обліку міської ради

1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов’язки відділу бухгалтерського обліку міської ради (далі – відділ), повноваження її керівника – начальника відділу – головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

Відділ бухгалтерського обліку (далі – відділ) є підзвітним і підконтрольним  раді, яка його утворила, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.

2. Положення про відділ затверджується міською радою.

3. Відділ в своїй діяльності підпорядковується міському голові, його заступникам, керуючому справами виконавчого комітету.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативними документами органів влади вищого рівня, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим положенням.

5. Основним завданням відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6.  Відділу підпорядковані інші бюджетні установи,  заклади, яким здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у таких установах, закладах.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдання:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, закладів, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, закладів, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

8. Відділ має право:

1) вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

2) виносити на розгляд міського голови, керівництва виконкому міської ради проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу;

3) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу управліннями, службами та відділами міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4) одержувати від бюджетних установ, закладів, які йому підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

9. Керівником відділу є начальник відділу – головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним міському голові, його заступникам, керуючому справами виконавчого комітету.

Начальник відділу – головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 цього Положення, міським головою за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування виконавчого комітету міської ради.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу – головного бухгалтера міським головою здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.

Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду начальника відділу – головного бухгалтера орган Державної казначейської служби надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання міського голови.

10. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду начальника відділу – головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 9 цього Типового положення, органами Державної казначейської служби не приймаються.

11. Начальник відділу – головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду начальника відділу – головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як п’ять років – для особи, що претендує на посаду начальника відділу – головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи, заклади;

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

12. Прийняття (передача) справ начальником відділу – головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

13. Начальник відділу – головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює керівництво діяльності відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) здійснює прийом та розгляд звернень громадян в установленому законодавством порядку;

4) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, закладів,  які підпорядковані виконавчому комітету міської ради;

6) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

7) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

8) подає міському голові пропозиції щодо:

– визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності виконавчого комітету міської ради  і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

– визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності виконавчого комітету міської ради;

– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

– визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

– притягнення до відповідальності працівників відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

– удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

– організації навчання працівників відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, закладів, які підпорядковані виконавчому комітету  міської ради, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

– забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

9) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

10) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує міського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

11) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться у виконавчому комітету міської ради;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна виконавчого комітету міської ради;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди, та інші;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості виконавчого комітету міської ради та бюджетних установ, закладів, які йому підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

12) погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

13) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

14. Начальник відділу – головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки міського голови на період його тимчасової відсутності.

15. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу – головному бухгалтерові.

16. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження міського голови – на іншого працівника відділу.

17. Організація та координація діяльності начальника відділу – головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу – головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.

18. Оцінка виконання начальником відділу – головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

20. Начальник відділу – головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Оновлено 21.04.2023

Документи