Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Фінансове управління

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар,14

Email:   fin_shostka@ukr.net

Начальник управління: Голушко Ольга Іванівна, (05449) 2-01-87, 2-02-41

Графіки особистого прийому громадян керівником:  

Начальник фінансового управління (каб.14) Голушко Ольга Іванівна,  понеділок 13-00 – 17-00

Положення про фінансове управління Шосткинскої міської ради 

1. Фінансове управління Шосткинської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради,  що утворюється рішенням міської ради, підзвітне та підконтрольне міській раді і  підпорядковується міському голові, виконавчому комітету,  Головному фінансовому управлінню.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  Бюджетним Кодексом України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Головного фінансового управління, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями обласної  та міської рад, виконавчого комітету, а також цим положенням.

3. Основними  завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в місті;

складання розрахунків до проекту  місцевого бюджету міста і подання на розгляд  виконавчого комітету;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями  законодавства  щодо  використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

 здійснення загальної  організації  та  управління  виконанням місцевого бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

         1) розробляє і доводить до головних  розпорядників  бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

         2) визначає  порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

         3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого  бюджету  аналіз  бюджетного  запиту,  поданого головним розпорядником бюджетних  коштів,  щодо  його  відповідності  меті, пріоритетності,  а  також  дієвості  та  ефективності використання бюджетних коштів;

        4) приймає  рішення  про  включення  бюджетного   запиту   до пропозиції  проекту  місцевого  бюджету  перед  поданням  його  на розгляд виконавчого комітету;

        5) бере участь  у  розробленні  балансу  фінансових  ресурсів міста,  аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту місцевого бюджету міста;

        6) організовує   роботу,   пов’язану  із  складанням  проекту місцевого   бюджету міста,   за   дорученням    керівництва виконавчого комітету  визначає порядок і терміни подання структурними  підрозділами виконавчого комітету міської  ради   матеріалів  для  підготовки  проекту  місцевого бюджету; складає  проект  місцевого  бюджету;  готує пропозиції  щодо  коштів,  що  передаються   для   розподілу між відповідними місцевими бюджетами  або для  виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету;

        7) забезпечує   протягом   бюджетного  періоду  відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

        8) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування  та  проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

        9) організовує  виконання  місцевого  бюджету,  а також    разом    з    органом державної податкової служби, відділенням  Державного казначейства,  іншими структурними  підрозділами  виконавчого комітету забезпечує надходження доходів до  місцевого  бюджету  та  вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

       10) забезпечує  захист  фінансових інтересів  держави  та здійснює   у  межах  своєї  компетенції  контроль  за  дотриманням бюджетного законодавства;

       11) складає розпис доходів і  видатків  місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних  призначень, здійснює у встановленому  порядку  взаємні  розрахунки  місцевого бюджету з обласним бюджетом;

       12) здійснює в  установленому порядку організацію та управління виконанням  місцевого бюджету,  координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

      13) проводить моніторинг  змін,  що  вносяться  до  місцевого  бюджету;

       14) розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та  інші  фінансові звіти, подані  відділенням  Державного казначейства;

       15) інформує   керівництво   виконавчого комітету міської ради  про  стан  виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти  про  виконання   місцевого бюджету;

       16) розглядає  звернення  та  готує  пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

       17) проводить разом з органом державної  податкової  служби аналіз  стану  надходження доходів до місцевого бюджету,  готує пропозиції  про  доцільність  запровадження   місцевих   податків, зборів, а також пільг;

        18) перевіряє   правильність   складання    і    затвердження кошторисів    та   планів   використання   коштів   установами  і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

        19) бере участь  у  розробленні  пропозицій  з  удосконалення структури виконавчих органів ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності,  фонду оплати  праці, витрат на утримання працівників апарату органів місцевого самоврядування та  здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

        20) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

        21) забезпечує  створення  належних  виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

        22) готує   та   подає   міській  раді  офіційні висновки  про  перевиконання  чи  недовиконання  дохідної  частини загального  фонду  місцевого  бюджету  для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

        23) здійснює інші функції,  пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

     5. Управління має право:

         1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, відділення   Державного казначейства, органу державної податкової служби, інших державних органів,  підприємств,  установ та організацій всіх форм власності інформацію,  матеріали та інші документи,  необхідні для складання проекту місцевого бюджету та аналізу його виконання;

        2) в установленому  порядку  та  у  межах  своєї  компетенції призупиняти   бюджетні   асигнування   відповідно  до  статті  117 Бюджетного кодексу України ( 2542-14  )  та  вживати  заходів  до розпорядників  і  одержувачів  бюджетних  коштів  за  вчинені ними бюджетні  правопорушення,  передбачені  статтею   118   Бюджетного кодексу України;

       3) залучати  фахівців інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій,об’єднань  громадян  (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань,  що належать  до його компетенції;

       4) скликати  в  установленому  порядку  наради  з питань,  що належать до його компетенції.

        6. Управління під час виконання покладених на  нього завдань взаємодіє  з іншими структурними підрозділами місцевої ради, підприємствами,  установами та  організаціями,  а  також  органом  державної   податкової   служби,  контрольно-ревізійним  відділом та відділенням  Державного казначейства.

        7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і  звільняється  з   посади    міським  головою   за  погодженням  з Головним фінансовим управлінням.

 Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається  на посаду і звільняється з посади міським  головою за  погодженням  з Головним фінансовим управлінням.

       8. Працівники управління приймаються на посаду і  звільняється  з   посади згідно чинного законодавства.

       9. Начальник управління:

          здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на  управління  завдань, визначає    ступінь    відповідальності   заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

         затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

         розпоряджається коштами   у   межах  затвердженого  кошторису доходів і видатків на утримання управління;

         затверджує розпис доходів  і  видатків  місцевого бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

         забезпечує відповідність     розпису     місцевого    бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 призначає  на посаду і звільняє з посади службовців та працівників, зайнятих  технічним обслуговуванням управління;

         видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.  

       10. Управління  утримується  за  рахунок  коштів   місцевого бюджету.

       11. Граничну   чисельність,  фонд  оплати  праці та видатки на утримання управління затверджуються згідно чинного законодавства.

 Кошторис та   штатний  розпис  управління  затверджує   міський голова.

       12. Управління є юридичною особою,  має  самостійний  баланс, рахунки в в установах в установах банків та  в відділенні  Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Оновлено 26.08.21, 09.08.22