Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ з розвитку фізичної культури та охорони здоров’я

Сторінка знаходиться в стадії оновлення

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14

Начальник відділу: 

Графік особистого прийому – середа 14-00-17-00

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з  розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту Шосткинської міської  територіальної громади

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ з  розвитку охорони здоров’я, фізичної культури  та спорту   (далі – відділ) є виконавчим органом   Шосткинської міської ради, що утворюється міською радою, підзвітним і підконтрольним   міській   раді   та   підпорядкований   міському   голові та виконавчому комітету міської ради.

1.2.      Відділ у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і  законами
України,  постановами Верховної ради України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України,
наказами Міністерства  молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ.’

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1.     Метою  діяльності  відділу   є  створення   сприятливих  умов  для
функціонування в Шосткинській МТГ( далі –громаді) закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, охорони здоров’я .

       2.2.       Завданнями відділу є:

– сприяння реалізації державної політики з питань охорони здоровя, фізичної культури та спорту в громаді, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

  • координація роботи закладів, установ, організацій і
    підприємств усіх форм власності сфери охорони здоров’я, фізичної культури та спорту .

– забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери  охорони здоровя ,фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

– сприяння роботі дитячих, молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

– створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх
здібностей, впровадження системи відбору та підтримки обдарованих дітей та
молоді;

     – організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців громади.

– розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

– організація та проведення спортивно-масових заходів серед широких верств населення, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

-забезпечення в межах наданих повноважень доступності  медичного обслуговування населення на території  громади.

     – контроль за наданням медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

– координація роботи закладів охорони здоров’я  громади .

    – вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до компетенції відділу.

– забезпечення у відповідності до чинного законодавства України, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я усіх форм власності.

– розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників закладів охорони здоров’я  та фізичної культури та спорту громади.

         – підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного  та культурного розвитку  громади, проектів місцевих бюджетів, надання їх на розгляд Шосткинської міської ради.

   -здійснення, відповідно до компетенції, розгляду звернень громадян, відповідно до діючого законодавства України .

-координація роботи з питання наданням медичної допомоги  ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства України.

-надання ЗМІ інформацій про діяльність відділу  

– здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених чинним законодавством України до  компетенції відділу

       – відділ під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

IІІ.      ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Розробляє проекти міських, комплексних і цільових програм з питань
фізичної культури та спорту, охорони здоров’я виносить їх в установленому порядку на розгляд Шосткинської міської ради, а також вносить пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

3.2. Бере участь у розробці проекту місцевого бюджету  громади та програми соціально-економічного  та культурного розвитку   , формуванні та реалізації інвестиційної політики за основними напрямками діяльності.

3.3. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення
громадян за видатні заслуги в розвитку фізичної культури та спорту та охорони здоров’я

3.4. Організовує спортивні змагання, навчально-тренувальні збори та
інші заходи.

3.5. Координує проведення в громаді всеукраїнських і міжнародних заходів з
питань, що входять до  компетенції відділу

3.6. Координує в межах своєї компетенції діяльність федерацій з видів
спорту, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності щодо
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.7. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо
стану фізичної культури та спорту , охорони здоров’я.

3.8. Забезпечує    дотримання    стандартів,    спортивної    класифікації,
нормативів з фізичної культури і спорту.

3.9. Сприяє      і      всебічно      підтримує      розвиток      олімпійського,
параолімпійського руху та спорту ветеранів в громаді

3.10. Сприяє організації масового  спорту,
організовує надання закладами фізичної культури та спорту оздоровчих послуг
населенню.

3.11. Вживає    заходів    щодо    розвитку    мережі    дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю.

3.12. Забезпечує   в   межах   своїх   повноважень   участь   спортсменів,
спортивних команд громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;       

3.13. Координує разом з іншими структурними підрозділами стан роботи з
фізичної культури та спорту в навчальних і позашкільних закладах, а також на
підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

3.14. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо створення
та   зміцнення   матеріально-технічної  бази   об’єктів   і   споруд   спортивного
призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї
роботи інвесторів.

3.15. Вживає     заходів     щодо     забезпечення     соціального     захисту
спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури та спорту.

3.17. Бере участь у комплектуванні складу збірних команд громади з видів
спорту та в організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях.

3.18. Забезпечує   формування   та   затвердження   календарних   планів
навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;

3.19. Забезпечує проведення заходів, затверджених календарним планом
навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.20. Забезпечує    організацію    спортивно-масової    та    фізкультурно-
оздоровчої роботи за місцем проживання, організовує літнє оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

3.21. Сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм
 фізкультурно-спортивних громадських організацій.

3.22. Отримує   в   установленому   порядку   від   інших   структурних
підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності  інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на відділ завдань.

3.23.  Веде облік розташованих на території громади закладів спортивної
направленості незалежно від форми власності.

3.34. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду  та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

4.2. На посади спеціалістів відділу  призначаються особи, розпорядженням міського голови, згідно чинного законодавства.

4.3. Реорганізація чи ліквідація відділу є виключно компетенцією міської ради.

4.4.  У випадку зміни функцій, що виконуються відділом, у дане положення в установленому порядку, вносяться необхідні зміни.

Оновлено 27.08.21, 09.08.22