Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул Садовий бульвар, 14, каб. 34

Email:  karpenko0416@ukr.net

Начальник Карпенко Тетяна Василівна

Особистий прийом: вівторок, 13.00-17.00

Структура відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи

№ з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.Робочий телефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1.Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботиНачальника
Карпенко Тетяна Василівнаkarpenko0416@ukr.net
Вул.Свдовий бульвар, б.№ 14, каб. 34 м.Шостка, Сумська обл.Шосткинська міська рада

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання та  виявлення корупції, мобілізаційної роботи
Шосткинської міської ради

1.  Відділ питань взаємодії з правоохоронними органами,  запобігання та  виявлення корупції, мобілізаційної роботи Шосткинської міської ради   (надалі – відділ) є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.

2.  Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Шосткинської міської ради,  прийнятими  в межах його компетенції, а також  цим Положенням.

3.  Основними завданнями відділу є:

3.1) забезпечувати контроль і  виконання в місті  законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, корупцією та правопорушеннями;

3.2)  співпрацювати з засобами масової інформації з метою інформування громадськості, державних органів, об’єднань громадян про заходи, які вживаються Президентом України, обласною державною адміністрацією щодо підвищення ефективності боротьби  з організованою злочинністю і корупцією, поліпшення  діяльності  правоохоронних органів та інших органів виконавчої влади у зміцненні правопорядку  і законності;

3.3) узагальнювати  інформацію про стан протидії злочинності, забезпечення  законності і правопорядку  в місті, додержання прав і свобод громадян;

 3.4) розглядати за дорученням міського голови звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать  до компетенції відділу;

3.5) приймати участь у розробці міських програм щодо зміцнення законності і правопорядку, комплексних заходів, планів та програм скоординованих дій  та здійснювати контроль за їх виконанням;

3.6) організовувати та здійснювати взаємодію місцевих органів виконавчої влади з правоохоронними органами і контролюючими органами з  питань запобігання та виявлення корупції  в органах місцевого  самоврядування  а також на підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності.

 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 4.1  організовує розробку і здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки, та мобілізації і контролює за їх здійсненням.     

 4.2  організовує розробку і здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки, переведення міськвиконкому і об’єктів народного господарства міста на режим в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах

 4.3 бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 4.4 організовує виконання  державним органом законів,  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 4.5 розробляє та подає керівництву державного органу проекти нормативно-правових актів з питань  мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.6 організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.7 організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення  відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території  міста на роботу в умовах особливого періоду та здійснює  контроль за  їх виконанням;

4.8  бере участь  у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

4.9 координує розроблення  проектів мобілізаційних  планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

  4.10 подає пропозиції керівництву органу щодо участі в організації управління державою в особливий період;

  4.11 організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

  4.12 додає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

4.13 бере участь в укладенні договорів (контактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

 4.14 вживає заходи до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень)  відповідно до укладених договорів (контрактів);

 4.15 подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

 4.16 подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

4.17 здійснює контроль  за створенням, зберіганням та обслуговуванням  мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

4.18 бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за  рахунок міждержавної кооперації;

   4.19  подає пропозиції щодо  створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

 4.20 подає пропозиції  щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 4.21 контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території  міста  в умовах особливого періоду;

4.22 організовує роботу, пов’язану з визначенням  можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

 4.23  організовує роботу з бронювання  військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

4.24 розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

4.25  забезпечує подання державним органам інформації,необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

 4.26 готує і доводить іншим структурним підрозділам державного органу вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.27 здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційного підрозділу установ, організацій, закладів  у тому числі шляхом проведення навчань;

4.28 готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

5. Відділ має право:

5.1 одержувати від інших структурних підрозділів державного органу в установленому  порядку  інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2 залучати в установленому порядку науковців,  експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3 перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами державного органу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.4 контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

5.5 подавати керівникові міської ради пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили  порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

 5.6 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, представницькими  органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 7. Відділ очолює начальник, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менше, як три роки, призначається на посаду міським головою згідно діючого законодавства.

8. Начальник відділу організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 9. Робота відділу здійснюється відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (2 березня 2005 року   2435-IV), «Типового положення про мобілізаційний  підрозділ органу державної влади, іншого державного органу» (Постанова Кабінету  Міністрів України від 27.04.2006 року  № 587) та Постанови  Кабінету Міністрів  України від 27 листопада 1998 року № 1893.

Оновлено 27.08.21, 09.08.22, 30.08.22