Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Організація розгляду письмових звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від 21.03.2013  № 74

Регламент виконавчого комітету

Розділ 12. Організація розгляду письмових  звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

Параграф 1. Нормативно-правова база з організації  розгляду письмових звернень та проведення особистого прийому громадян

1.1.Розгляд письмових звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв, клопотань, скарг, організація особистого прийому здійснюються згідно з вимогами Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, відповідними указами Президента України.

1.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348, та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

Параграф 2. Функції загального відділу міської ради   щодо роботи зі зверненнями громадян

2.1. Загальний відділ міської ради організовує та  координує роботу зі зверненнями громадян:

         1) здійснює попередній розгляд та реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

         2) спільно з сектором з питань внутрішньої політики забезпечує роботу телефонної  «гарячої лінії»;

         3) здійснює реєстрацію та попередній розгляд письмових звернень громадян, а також звернень громадян, які надходять з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Сумської обласної ради та Сумської обласної державної адміністрації, доводить їх до відома міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету  та згідно з дорученнями направляє звернення у відділи, управління міської ради, на підприємства, в установи та організації міста  для виконання;

         4) забезпечує електронний облік усіх письмових та усних звернень громадян;

         5) здійснює контроль за виконанням звернень громадян, які надсилаються на розгляд та виконання  керівникам управлінь та  відділів  міської ради, підприємств, установ, організацій, розміщених на території міста, а також  забезпечує контроль за термінами їх розгляду та інформування громадян;

          6) здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови з питань, що стосуються роботи зі зверненнями громадян.

          7) надає методичну і практичну допомогу відділам та управлінням  міської ради, підприємствам, установам і організаціям міста щодо організації роботи зі зверненнями громадян;

          8) надає міському голові, виконавчому комітету міської ради звітні, аналітичні, інформаційні та довідкові документи з питань, що стосуються роботи зі  зверненнями громадян;

          9) за дорученням міського голови проводить перевірку управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, організацій міста з питань виконання ними Закону України «Про звернення  громадян»;

         10) здійснює   моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, готує щоквартальні звіти з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення  причин виникнення  обґрунтованих скарг і зауважень громадян;

         11) здійснює щоденний консультативний прийом громадян;

Параграф 3. Порядок розгляду питань, порушених у зверненнях громадян

3.1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським  головою або його заступниками, секретарем  міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками  структурних підрозділів міської ради.

3.2.    За результатами розгляду  звернення визначається відповідальний за виконання.

3.3.    Відповідальний об’єктивно і вчасно розглядає звернення (заяву), перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадян про наслідки розгляду звернень.

3.4. Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладених у зверненні (заяві), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.5. Звернення розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

При неможливості вирішити питання протягом місяця, за рішенням міського голови встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розгляду та вирішення питань, зазначених у зверненні, не повинен перевищувати 45 днів.

3.6. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється  відповідно до  Закону України  «Про безоплатну правову допомогу»

3.7.    Звернення громадян, які  мають надані законодавством пільги, розглядаються першочергово. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються  безпосередньо міським головою.

3.8.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, по якому немає змоги встановити авторство вважається анонімним і розгляду не підлягає.

3.9. Відповідальність за несвоєчасний, формальний розгляд звернення несуть посадові особи, які здійснювали, за дорученням керівництва, розгляд

звернення та готували відповідь, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.10. Відповіді  на звернення  громадян готують структурні  підрозділи  міської ради.

3.11. Матеріали звернень є документами для службового користування. Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей, якщо це  зачіпає права і законні інтереси громадян.

3.12. Відповіді про результати розгляду звернень, надаються за підписом міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (згідно розподілу обов′язків).

 Інформацію про результати розгляду таких звернень виконавці надають у загальний відділ міської ради  на паперових та електронних носіях.

3.13.Питання про стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях виконавчого комітету.

Параграф 4.  Проведення прийому громадян з особистих питань

4.1. Повноваження з організації та координації роботи щодо прийому громадян з особистих питань у виконавчих органах міської ради та ведення щоденного консультативного прийому  громадян здійснює загальний відділ міської ради.

4.2. Проведення прийому громадян з особистих питань регулюється відповідним розпорядженням міського голови. З’ясування підвідомчості розгляду та вирішення питань, з якими громадянин передбачає звернутись на особистий прийом, проводиться начальником загального відділу міської ради.

4.3. Міський голова,  заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету  здійснюють прийом громадян з особистих питань в адміністративній будівлі міської ради та її виконавчого комітету та особисті прийоми з виїздом за місцем проживання або роботи громадян згідно з графіками, що затверджуються міським головою і оприлюднюються через засоби масової інформації, розміщуються на веб-сайті міської ради та в фойє адміністративної будівлі міської ради та її виконавчого комітету в доступному для вільного огляду місці. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

4.4. Керівники структурних підрозділів  міської ради  проводять особистий прийом  на робочих місцях згідно з затвердженим розпорядженням міського голови графіком.

4.5. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому, здійснюється радником міського голови, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), загальним відділом міської ради.

Оновлено 30.08.21