Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Про Положення про

квартальний комітет

в місті Шостка

 

Керуючись статтями 5,14,25 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про органи самоорганізації населення" та з метою залучення членів територіальної громади міста до участі у вирішенні питань місцевого значення, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити положення про квартальний комітет в місті Шостка (додаток  1).

2. Визначити кількісний склад та межі квартальних комітетів міста Шостка

(додаток  2).

3. Виконавчому комітету міської ради з метою врегулювання порядку видачі довідок головами квартальних комітетів затвердити їх перелік та форми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Хомовненко Л.П.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    М.П.Нога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Додаток № 1

                             до рішення міської ради

          VI скликання

         від 25.04.2012 р.

 

 

Положення

про квартальний комітет в м. Шостка

 

                                         І.   Загальні положення.

       1. Квартальний комітет  - це орган самоорганізації населення створений за територіальною ознакою жителями міста, які на законних підставах проживають на  його території  для вирішення завдань,  передбачених Законом України “Про органи самоорганізації населення”, цим положенням.

Вони здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону "Про органи самоорганізації населення", інших законів, постанов Верховної Ради України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень зборів жителів кварталу, які обрали квартальний комітет та інших нормативно-правових актів.

 2. Це положення про квартальний комітет м.Шостка(далі Положення)  визначає правовий статус, порядок організації та діяльності квартального комітету.

 4. Територія індивідуальної забудови міста розділена на 43 кварталів, межі яких установлені у додатку 2 до цього положення.

 5. Жителі, які мешкають в будинках, що виходять з обслуговування підприємств по обслуговуванню житлового фонду міської ради, оформляють будинкову книгу, а будинки входять до кварталів, межі яких установлені у додатку 2 до цього положення.

 6. Квартальний комітет створюється як громадський орган, діє на громадських засадах і є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань міського значення, визначених цим положенням.

 

ІІ.   Основні завдання, принципи організації та діяльності

квартального комітету.

1. Основними завданнями квартального комітету є:

1.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та Законів України .

1.2.  Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів кварталу шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

1.3. Участь у реалізації  соціально-економічного, культурного розвитку  міста, інших місцевих програм.

2. Організація та діяльність квартального комітету ґрунтується на принципах: гласності, законності, добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради, виборності, територіальності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою та жителями які обрали орган самоорганізації населення.

2.1 Квартальний комітет підзвітний та підконтрольний міській раді та зборам жителів, які його обрали.

 

ІІІ. Порядок ініціювання створення, обрання  та  організація роботи квартального комітету.

 

1. З ініціативою про створення квартального комітету до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брали участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група.

2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

3. Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення квартального комітету, протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення квартального комітету із зазначенням основних напрямів діяльності, а також список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначення прізвища, імені, по батькові, року народження, серії та номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

4. Дозвіл на створення квартального комітету надає міська рада.

5. Питання про створення квартального комітету розглядається на засіданні міської ради за участю ініціативної групи зборів жителів за місцем проживання.

6. Міська рада може відмовити в наданні дозволу на створення квартального комітету, якщо ініціювання про його створення було здійснено з порушенням вимог, установлених законом.

        7.Загальний склад квартального комітету визначається та обирається зборами жителів за місцем проживання на основі загального, виборчого, рівного права шляхом відкритого голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

8.Організація зборів жителів за місцем проживання покладається на виконавчий комітет міської ради.

9.Квартальний комітет обирається у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів. Обраними до складу квартального комітету вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів жителів за місцем проживання.

10. Члени квартального комітету можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили цей квартальний комітет.

11.  Переобрання квартального комітету, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу здійснюється зборами жителів за місцем проживання в порядку встановленому цим положенням.

  1. Квартальний комітет обирається на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи цим положенням.

13.   Легалізація квартального комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом прийняття рішення міської ради.

14. Квартальний комітет набуває повноважень із дня його легалізації.

15. Основною формою роботи квартального комітету є засідання.

15.1. Засідання квартального комітету скликаються його головою або заступником по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

15.2. Порядок позачергового засідання комітету визначається цим положенням скликається з ініціативи голови комітету або на вимогу не менш як однієї третини від загального складу комітету.

15.3. Засідання комітету відкриває і веде голова комітету, а в разі відсутності, його заступник або секретар комітету.

15.4.  Засідання квартального комітету є правомочними, якщо в ньому беруть участь більше половини  його загального складу.

15.5. Протокол засідання комітету підписується головуючим на засіданні та секретарем комітету.

15.6. За результатами обговорення питань порядку денного комітет з питань, віднесених до його повноважень, приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу комітету.

 

ІV.  Повноваження квартального комітету.

1.  Власні повноваження квартального комітету та напрямки його діяльності:

1.1. Сприяти додержанню та виконанню Конституції України, Законів України, реалізації указів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та рішень прийнятих місцевим референдумом.

1.2.   Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів міських програм соціально-економічного, культурного розвитку міста та проектів місцевого бюджету.

1.3. Організовувати на добровільних засадах участь жителів кварталу у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків тощо. З цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні комісії, використовуватися інші форми залучення населення.

1.4. Організовувати на добровільних засадах участь жителів кварталу у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

1.5. Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають на території діяльності квартального комітету, житлово-комунальних послуг .

1.6. Надавати допомогу навчальним закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;

1.7. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.

1.8. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням Правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

1.9 Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

1.10. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

1.11.  Сприяти депутатам міської ради, міському голові та його заступникам в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.

1.12. Інформувати громадян про діяльність квартального комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

1.13.Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та міського бюджету

1.14. Координувати громадську роботу серед мешканців кварталу міста для задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

 

2. Міська рада і її виконавчий комітет може додатково наділяти квартальний комітет частиною своїх повноважень.

 

V. Права і обов’язки членів квартального комітету.

 

1. Члени квартального комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2. Голова квартального комітету – це особа, яка обирається зборами жителів кварталу та очолює комітет, наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій передбачених даним положенням.

 

Голова квартального комітету:

 

  • організовує роботу квартального комітету;

 

  • скликає і проводить засідання квартального комітету;

 

  • організовує виконання прийнятих рішень комітету та зборів мешканців кварталу;

 

  • представляє комітет у відносинах з органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 

  • веде прийом мешканців кварталу;

 

  • виконує доручення квартального комітету, а також повноваження, визначенні чинним законодавством України та цим положенням.

 

  • підписує рішення, довідки та інші документи квартального комітету.

 

 

2.1. У разі відсутності голови квартального комітету або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, його повноваження виконує заступник голови або секретар, в порядку та межах, передбачених цим положенням.

 

3.Секретар квартального комітету:

 

- організовує підготовку засідань комітету з питань, що виносяться на його розгляд;

 

- забезпечує ведення діловодства;

 

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, організацій, установ і фізичних осіб рішень комітету;

 

- контролює виконання рішень комітету;

 

- виконує інші, передбачені цим положенням , обов’язки.

- у разі відсутності голови комітету та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин, виконує їх повноваження в порядку та межах, передбачених цим положенням.

 

                VI.Дострокове припинення повноважень квартального комітету

 

   1. Діяльність Комітету припиняється відповідно до Закону "Про органи самоорганізації населення" та цього положення. Повноваження квартального комітету можуть бути достроково припинені у разі:

- порушення Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів законодавства – за рішенням суду;

- невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету – за рішенням ради, яка дала дозвіл на його створення;

-  невиконання рішень зборів жителів кварталу або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

    2. Дострокове припинення повноважень квартального комітету тягне за собою припинення його діяльності.

     3. В разі прийняття міською радою нового скликання рішення про подовження терміну повноважень квартального комітету, він за згодою здійснює свою діяльність впродовж роботи міської ради нового скликання згідно даного Положення.

 

VII. Гарантії діяльності та відповідальність квартального комітету.

 

1.Міська рада і її виконавчий комітет сприяють здійсненню квартальним комітетом його повноважень і координують його діяльність.

2. Міська рада і її виконавчий комітет не мають права втручатися в діяльність квартального комітету, крім випадків, передбачених законом.

3. З метою матеріальної підтримки голів квартальних комітетів міста, беручи до уваги їх значну громадську роботу щодо вирішення проблем місцевого самоврядування, зокрема у сфері комунального господарства, міська рада може використовувати різні види заохочення їх діяльності (матеріальна допомога – у фінансовому чи натуральному вигляді тощо).

4.Члени квартального комітету мають право брати участь у засіданнях міської ради , її виконавчого комітету, з питань що стосуються їх діяльності.

5.Прийняття квартальним комітетом рішень, що суперечать Конституції і Законам України, іншим  нормативно-правовим  актам законодавства, цього положення, рішення міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови міського голови, рішень зборів жителів за місцем проживання, міського референдуму може бути підставою для припинення діяльності квартального комітету або позбавлення його повноважень.

 

 

VIII. Внесення змін до положення

 

1. Зміни до даного  положення затверджуються Шосткинською  міською радою у  встановленому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Л.П.Хомовненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток № 2

                    до рішення міської ради

                    VI скликання

                     від _________________

 

 

Межі квартальних комітетів в місті Шостка

 

№ п/п

Номер квартального комітету

Перелік вулиць, що входять до меж квартального комітету

1.

1

Вулиці: Островського, Сумська, Кармелюка,  Докучаєва,  Південна. 

 

2.

2

Вулиці: Димитрова,  Чапаєва,  Осипенка,  Щорса,  Суворова,  Тельмана.

Провулки:  Чапаєва,  Тельмана.

 

3.

3

Вулиці: Ватутіна, Пролетарська, Л. Українки.

Провулки: 1-й   пров.  Ватутіна,  2-й  пров.  Ватутіна.

 

4.

4

Вулиці: Воронізька,  Литвинова.

Провулок:  Щорса.

 

5.

5

Вулиці: Артема,  Молодіжна,  Гончарова,  Челюскінців.

Провулки:  Артема,  Молодіжний.

 

6.

6

Вулиці: 9-ї  П'ятирічки,  Єсеніна, Ушинського, Моргуна (від буд. № 80  до кінця вулиці - парна сторона). 

Провулки: 1 і 2 пров. Ушинського,   9-ї  П'ятирічки. 

 

7.

7

Вулиці: Войкова,  Маяковського, Красна Поляна, Калініна ( буд.№ 1-16),  Г. Хасана, Леніна,5.

Провулки:  Войкова, Маяковського,  Воронізький, Павлова.

 

8.

8

Вулиці: П. Комуни,  Ушакова,  Лермонтова, Гайдара.

Провулок:  Ушакова.

 

9.

9

Вулиці: Котовського,  С. Лазо,  Фурманова,  Галана,  Київська  (до буд.    № 29 ).

Провулки:  Котовського.

 

10.

10

Вулиці: Авіації (від буд.№25 до кінця вулиці),  Чкалова.  Нахімова,  Разіна,  Шалімова,  Київська (від буд.№29 до буд.№ 71), Моргуна               ( від буд.№18 до буд.№ 36) .

Провулки: Авіації, Сумський,  Чкалова.

 

11.

11

Вулиці: Олексієва,  Гречка,  Шолохова,  Володарського,  Першотравнева, Моргуна (від буд.№ 43 до кінця вулиці –непарна сторона). 

Провулки:  Олексієва,  Володарського.

 

12.

12

Вулиці: О. Кобилянської, Садова, Франка, Комарова, Корнейчука, Тичини.

Провулки:  О. Кобилянської,  Комарова.

 

13.

13

Вулиці: Воровского,  П.Мирного,  Б.Хмельницького,  Моргуна 

( до буд.  №  14 ).

 

14.

14

Вулиці: Павлова,  Ціолковського,  Грибоєдова,  Калініна  (до буд. №  33),

Провулок:  Павлова.

 

15.

15

Вулиці: Коротченка,  9  Травня. 

Провулки: 1-й  і 2-й   Коротченка.

 

16.

16

Вулиці: Кшенського,  Калініна  (від  буд. № 33 до буд.№ 124),  2 Вересня,              Красна  Поляна.

Провулок:  2  Вересня.

 

 

 

17.

17

Вулиці: Київська  (від  буд.  №  72 до буд № 104),  Б. Комісарів,  Моргуна  (38 - 41), Чкалова ( 1-30), Авіації (1-19 непарна сторона, 26 ).

Провулок:  Б. Комісарів.

 

18.

18

Вулиці: Матросова,  Белінського,  Фрунзе,  Пушкіна.

 

19.

19

Вулиці: Радянська,  Набережна,  Герцена,  Крилова.

Провулок:  Набережний.

 

20.

20

Вулиці: Короленка,  Енгельса,  К. Лібкнехта,  Леніна.

Провулок:  Енгельса.

 

21.

21

Вулиці: Шевченка,  Прорізна, Щербакова.

Провулок:  Шевченка.

 

22.

22

Вулиці: Пісчана,  Ярославського  (від  буд.  №  30),  Хуторська.  Провулки: Хуторський,  Ярославського.

 

23.

23

Вулиці: Річна,  Фабрична,  Поліська,  Перекопська,  Кооперативна,  Західна, Ярославського (до буд.№ 30).

Провулки: 1-й пров. Перекопський,  2-й пров. Перекопський.

 

24.

24

Вулиці: Степова,  Орджонікідзе.

Провулки: 8 Березня.

 

25.

25

Вулиці: Лісова,  Тимирязєва, Менделєєва.

Провулок:  Тимирязєва.

 

26.

26

Вулиці: Куйбишева, Халтуріна до буд.№34.

Провулки: Куйбишева, Халтуріна до  буд.№50.

 

27.

27

Вулиця: Вінниця.

Провулки:   1-й  і  2-й   Вінниця.

 

28.

28

Вулиці: Джамбула,  Чайковського,  Стальського, Трудова,  40 років Комуністичної партії.

Провулки:  Чайковського,  з 1-го  по  6-й  Джамбула.

 

29.

29

Вулиці: Польова,  Будівельна,  8  Березня.

Провулок  Будівельний.

 

30.

30

Вулиці: Ломоносова,  Крупецька,  Північна, Б. Роща (від  буд.  №  32).

Провулок Ломоносова.

 

31.

31

Вулиці: Б. Роща (до буд. № 30),  Коцюбинського, Менжинського, Шаумяна.

Провулок: Менжинського.

 

32.

32

Вулиці: Пархоменка,  Свердлова,  Мічуріна,  Чернишевського, Східна.

Провулки:  Східний,  Свердлова.

 

33.

33

Вулиці: Комсомольська,  Червона,  Ясна Поляна.

Провулок: Ясна Поляна. 

 

34.

34

Вулиці: Кошового,  Халтуріна  (від буд. № 50),  Червоноармійська.

Провулок :  Червоноармійський.

 

35.

35

Вулиці: Нова,  Новаторів,  Спортивна,  Тургенєва,  Лобачевського, Перемоги.

Провулок:  Спортивний.

 

36.

36

Вулиця: Колгоспна (до буд.№14)

Провулки:  Колгоспний,  1-й  Червонофлотський.

 

37.

37

Вулиця: Піонерська. 

Провулки:  Чехова,  Піонерський.

 

38.

38

Вулиці: Декабристів,  Некрасова,  Партизан, Петровського, К. Маркса.

Провулки:  Некрасова, Онупрієнка.

 

 

39.

39

Вулиці: Колгоспна  (від  буд. № 14),  Колодка,  Сакко і Ванцетті.

Провулок Колодка.

 

40.

40

Вулиця Жовтнева.

 

41.

41

Вулиця Чехова.

 

42.

42

Вулиці  3-ї П'ятирічки.

Провулок 3-ї П'ятирічки.

 

43.

43

Вулиця Червонофлотська.

Провулок  2-й   Червонофлотський.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Л.П.Хомовненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"